Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Miễn thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không đủ điều kiện hoà vào mạng lưới điện quốc gia theo quy định của Luật Điện lực đối với tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định miễn thuế hoặc thông báo lý do không thuộc diện được miễn thuế

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân; Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân khai thác (có ý kiến của Sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không hoà mạng lưới điện quốc gia.)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế  lập văn bản đề nghị miễn thuế.

Gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Lệ phí:
Thời gian:
Ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 60 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

NĐ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

TT số 60/2007/TT-BTC, số 124/2009/TT-BTC  của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: