Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giảm thuế, miễn thuế đất cho các đối tượng nộp thuế có khó khăn về kinh tế do bị thiên tai, tai nạn bất ngờ
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định miễn (giảm) thuế hoặc thông báo lý do không thuộc diện được miễn, giảm thuế của cơ quan thuế

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế giải trình rõ lý do giảm hoặc miễn thuế có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, tai nạn bất ngờ.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn thuế gửi đến Chi cục thuế nơi có đất chịu thuế nhà đất

Lệ phí:
Thời gian:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 60 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 83-TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: