Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do cá nhân được phép khai thác phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày như: gỗ, cành, củi, tre, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định miễn thuế hoặc thông báo lý do không thuộc diện được miễn thuế

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên, trong đó nêu rõ loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ và danh mục tài liệu gửi kèm.

Văn bản đề nghị miễn thuế phải có ý kiến xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế lập văn bản đề nghị miễn thuế có ý kiến xác nhận của UBND cấp xã và cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng và gửi đến cơ quan thuế..

Lệ phí:
Thời gian:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 60 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 17/06/2009.

Thông tư  số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: