Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác..
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hành chính  hoặc Thông báo (Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế).

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT 

Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho CQT thì NNT phải giải trình rõ lý do.

Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở, ghi rõ:

*Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác);

*Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu;

*Hình thức thanh toán,

*Hồ sơ hoàn tiếp 10% thuế chưa được hoàn: NNT không phải gửi lại hồ sơ hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế khi tạm hoàn thuế nếu không có sự điều chỉnh bổ sung hồ sơ đã gửi; doanh nghiệp gửi bổ sung cho cơ quan thuế:

*Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT 

*Bảng kê số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT).

CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

Lệ phí:
Thời gian:
Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ Trường hợp hồ sơ tạm hoàn 90% thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế; Hoàn tiếp 10% còn lại đối với hàng hoá xuất khẩu là 4 ngày làm việc; kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế; Đối với các trường hợp tạm hoàn thuế khác Đối với hồ sơ hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn 8 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: