Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức       

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này)

Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho CQT thì NNT phải giải trình rõ lý do.

Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở, ghi rõ:

*Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ ký với nước ngoài;

*Số, ngày hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ của nước ngoài thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu;

*Số, ngày Tờ khai xuất khẩu của hàng hoá xuất khẩu;

*Số, ngày Tờ khai nhập khẩu của hàng hoá nhập khẩu;

*Số, ngày văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ;

*Số, ngày chứng từ thanh toán qua ngân hàng, số tiền thanh toán (nếu có chênh lệch sau khi thanh toán bù trừ hàng hoá).

Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT).

CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

Lệ phí:
Thời gian:
Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ. Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế (bao gồm cả thời gian thẩm định hoàn thuế của Cục Thuế).
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: