Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác, mẫu số 02/BVMT

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Tổ chức thu mua khoáng sản đăng ký nộp thay người khai thác chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến chi cục thuế quản lý nơi có khoáng sản khai thác chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: