Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở khai thác khoáng sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải  nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: