Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 14-1/TB-TNCN

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Mẫu hồ sơ dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp( Mẫu số 24/KK-TNCN)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.

Cá nhân chuyển  nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự khai theo mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009.

Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả kết quả cho NNT
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: