Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bao hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm mẫu số 02/KK-BH ban hành kèm theo TT 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Cơ sở giao đại lý bảo hiểm phải khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý theo mẫu số 02/KK-BH ban hành kèm theo TT 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: