Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Mẫu tờ khai dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số - mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo TT 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý, Công ty xổ số kiến thiết khai thuế theo mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo TT 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm  nhất là ngày 20 của tháng sau.

Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm  nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/03/2009

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuê

Biểu mẫu đính kèm: