Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 14-1/TB-TNCN

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng) - mẫu số 14/KK-TNCN.

Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Cá nhân nhận thừa kế, nhận quà tặng lập tờ khai và gửi cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đồng thời với việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản nhận thừa kế, quà tặng

Lệ phí:
Thời gian:
Cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú

Biểu mẫu đính kèm: