Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) - mẫu số 13/KK-TNCN.

Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13A/BK-TNCN.

Các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán.

Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn cho tổ chức, cá nhân khác, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuế TNCN.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: