Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo thuế theo mẫu 12-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn) - mẫu 12/KK-TNCN

Hợp đồng chuyển nhượng vốn (bản sao).

Các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn cho tổ chức, cá nhân khác, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuế TNCN

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục Thuế

Biểu mẫu đính kèm: