Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo số thuế phải nộp theo mẫu 11-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản) mẫu 11/KK-TNCN (kèm theo TT 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009)

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất.

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp cá nhân đề nghị được áp dụng tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì phải xuất trình thêm các chứng từ hợp lệ làm căn cứ chứng minh các loại chi phí sau:

(*)Giá vốn của bất động sản.

(*)Chi phí xây dựng cải tạo nhà và các công trình trên đất.

(*)Các loại phí và lệ phí đã nộp.

(*)Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng bất động sản.

Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản lập hồ sơ khai thuế TNCN và nộp cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản

Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản tại cơ quan quản lý bất động sản.

Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng

Lệ phí:
Thời gian:
Cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: