Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ  tiền lương,  tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK-TNCN

Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 09A/PL-TNCN

Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - Mẫu số 09B/PL-TNCN

Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 09C/PL-TNCN

Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm

Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài).

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhóm cá nhân kinh doanh - mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/200

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: