Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) - mẫu số 08A/KK-TNCN

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Cá nhân đại diện nhóm kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: