Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương) theo mẫu 07/KK-TNCN

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài; cá nhân là người Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả lập hồ sơ khai thuế hàng tháng gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Cục thuế nơi cá nhân cư trú

Biểu mẫu đính kèm: