Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo nộp thuế khoán

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 của năm trước chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Cơ quan thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế phải nộp và ra thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế trước ngày 25 tháng 1 hàng năm.

Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo của cơ quan thuế

Lệ phí:
Thời gian:
Cơ quan thuế gửi thông báo cho NNT trước ngày 25/1 hàng năm
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế quản lý trực tiếp

Biểu mẫu đính kèm: