Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN

Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu mẫu số 02-1/NTNN

Bảng kê chứng từ nộp thuế theo các lần thanh toán

Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải khấu trừ số thuế phải nộp trước khi thanh toán và chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ ngày kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi.

Bên Việt Nam tự nộp số thuế đã khấu trừ của nhà thầu nước ngoài vào ngân sách nhà nước.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: