Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai tiền sử dụng đất
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo nộp tiền thuế đất

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai tiền sử dụng đất, mẫu số 01/TSDĐ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Người sử dụng đất thực hiện khai tiền sử dụng đất và nộp cùng các giấy tờ liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho văn phòng đăng ký chuyển quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chuyển hồ sơ khai tiền sử dụng đất của người sử dụng đất cho chi cục thuế nơi có đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lệ phí:
Thời gian:
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai tiền sử dụng đất, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, ra và gửi Thông báo nộp tiền sử dụng đất thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường để gửi cho người sử dụng đất. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được Thông báo nộp tiền.
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: