Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần
Lĩnh vực:
Kết quả:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần, mẫu số 03/SDNN

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Chi cục thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn là mười ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch. Người nộp thuế tự xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.   Trường hợp người nộp thuế không xác định được số thuế phải nộp thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: