Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
Lĩnh vực:
Kết quả:

Không phải trả kết quả cho NNT

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức; Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Quy trình:

NNT đã được CQT cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế thì NNT phải thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho CQT trong thời hạn 10 ngày khi có sự thay đổi. Cơ quan thuế cập nhật thông tin đăng ký thuế vào cơ sở dữ liệu để bổ sung thông tin về NNT.

Lệ phí:
Thời gian:
Không phải trả kết quả cho NNT
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Quy định tại Điểm 2.3 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: