Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức; Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai đăng ký thuế

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có chứng thực)

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Quy trình:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, NNT phải đăng ký thuế tại CQT nơi NNT chuyển đến.

Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho NNT và giữ nguyên MST mà NNT đã được cấp trước đó .

Lệ phí:
Thời gian:
Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho NNT trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Quy định tại Điểm 2.2 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: