Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia
Lĩnh vực:
Kết quả:

Cơ quan thuế ra thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Quyết định chia doanh nghiệp (đóng dấu sao y bản chính).

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Quy trình:

Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới sau khi chia sẽ phải làm thủ tục để được cấp mã số thuế mới và giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Lệ phí:
Thời gian:
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: