Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách.
Lĩnh vực:
Kết quả:

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Quyết định tách doanh nghiệp (bản sao)

Tờ kê khai các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế thay đổi theo Mẫu 08-MST

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Quy trình:

Doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan Thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp.

Cơ quan Thuế sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế

Lệ phí:
Thời gian:
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: