Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhận  (bản sao có chứng thực).

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Quy trình:

Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập..

Lệ phí:
Thời gian:
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: