Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức; Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Quy trình:

NNT đã được cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng giấy chứng nhận Đăng ký  thuế bị rách, nát thì NNT phải làm văn bản đề nghị CQT cấp lại giấy chứng nhận ĐKT, văn bản này gửi cho CQT trực tiếp quản lý NNT nhất.

Lệ phí:
Thời gian:
CQT thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Quy định tại Điểm 6.3 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

Địa điểm tiếp nhận:

Chi Cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: