Quản lý vũ khí, vật liệu nổ
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
2Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
3Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
4Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí  thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
5Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí  thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
6Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
7Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
8Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
9Cấp giấy phép sửa chữa vũ khíQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
10Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
11Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí  thể thaoQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
12Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
13Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụngQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
14Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệpQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
15Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệpQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
16Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
17Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ