Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Công bố sử dụng dấu định lượngTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
2Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượngTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
3Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhậnTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
4Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
5Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhậnTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
6Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhTiêu chuẩn đo lường và chất lượng
7Xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng
8Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộTiêu chuẩn đo lường và chất lượng