Lĩnh vực Đấu thầu
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợLĩnh vực Đấu thầu
2Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaLĩnh vực Đấu thầu
3Lựa chọn nhà thầu qua mạngLĩnh vực Đấu thầu
4Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu
5Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Lĩnh vực Đấu thầu
6Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Lĩnh vực Đấu thầu
7Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Lĩnh vực Đấu thầu
8Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấnLĩnh vực Đấu thầu
9Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoáLĩnh vực Đấu thầu
10Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuậtLĩnh vực Đấu thầu
11Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuLĩnh vực Đấu thầu
12Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắnLĩnh vực Đấu thầu
13Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầuLĩnh vực Đấu thầu
14Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYCLĩnh vực Đấu thầu
15Thủ tục làm rõ HSMT, HSYCLĩnh vực Đấu thầu
16Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuLĩnh vực Đấu thầu
17Làm rõ hồ sơ dự thầuLĩnh vực Đấu thầu
18Mở thầuLĩnh vực Đấu thầu
19Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắnLĩnh vực Đấu thầu
20Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuLĩnh vực Đấu thầu
21Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuLĩnh vực Đấu thầu
22Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn Lĩnh vực Đấu thầu
23Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnLĩnh vực Đấu thầu
24Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnLĩnh vực Đấu thầu
25Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnLĩnh vực Đấu thầu
26Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnLĩnh vực Đấu thầu
27Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnLĩnh vực Đấu thầu
28Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnLĩnh vực Đấu thầu
29Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Lĩnh vực Đấu thầu
30Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạngLĩnh vực Đấu thầu
31Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngLĩnh vực Đấu thầu
32Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngLĩnh vực Đấu thầu
33Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngLĩnh vực Đấu thầu
34Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngLĩnh vực Đấu thầu
35Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaLĩnh vực Đấu thầu