Địa chất và khoáng sản
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
2Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtĐịa chất và khoáng sản
3Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
4Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
5Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
6Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
7Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
8Cấp Giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
9Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
10Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
11Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
12Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
13Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu tận thu khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
14Trả lại Giấy phép khai thác tận thu tận thu khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
15Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)Địa chất và khoáng sản
16Phê duyệt trữ lượng khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản