Hoạt động xây dựng
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp lại CCHN hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách nát, thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựngHoạt động xây dựng
2Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)Hoạt động xây dựng
3Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, CHoạt động xây dựng
4Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, CHoạt động xây dựng
5Thủ tục thẩm định dự án, dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnhHoạt động xây dựng
6thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Hoạt động xây dựng
7Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnhHoạt động xây dựng
8Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIHoạt động xây dựng
9Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIHoạt động xây dựng
10Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)Hoạt động xây dựng
11Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoàiHoạt động xây dựng
12Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, IIIHoạt động xây dựng
13Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, IIIHoạt động xây dựng
14Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, IIIHoạt động xây dựng
15Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a NĐ số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, Hoạt động xây dựng
16Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)Hoạt động xây dựng
17Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấpHoạt động xây dựng