Đăng ký giao dịch bảo đảm
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Đăng ký giao dịch bảo đảm
2Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Đăng ký giao dịch bảo đảm
3Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm
4Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ởĐăng ký giao dịch bảo đảm
5Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký giao dịch bảo đảm
6Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Đăng ký giao dịch bảo đảm
7Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Đăng ký giao dịch bảo đảm
8Xóa đăng ký thế chấp Đăng ký giao dịch bảo đảm
9Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Đăng ký giao dịch bảo đảm
10Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Đăng ký giao dịch bảo đảm