Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
2Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
3Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
4Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
5Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
6Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
7Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hộiThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
8Đăng ký thành lập công ty hợp danhThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
9Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lýThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
10Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
11Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
12Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
13Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
14Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
15Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hộiThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
16Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội