Lưu thông hàng hóa trong nước
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)Lưu thông hàng hóa trong nước
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)Lưu thông hàng hóa trong nước
3Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)Lưu thông hàng hóa trong nước
4Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Trường hợp Cấp mới và Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành)Lưu thông hàng hóa trong nước
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
6Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
7Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
8Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
9Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
10Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
11Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
12Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượuLưu thông hàng hóa trong nước
13Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượuLưu thông hàng hóa trong nước
14Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượuLưu thông hàng hóa trong nước
15Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
16Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước