Lưu thông hàng hóa trong nước
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
2Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
4Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)Lưu thông hàng hóa trong nước
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)Lưu thông hàng hóa trong nước
6Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)Lưu thông hàng hóa trong nước
7Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
9Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
10Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
11Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
12Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
13Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
14Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
15Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
16Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
17Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
18Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
19Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
20Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
21Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
22Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
23Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước
24Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước
25Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước
26Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
27Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
28Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước