Bồi thường nhà nước
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
2Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
3Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
4Trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
5Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
6Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
7Giải quyết khiếu nại lần hai về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
8Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thườngBồi thường nhà nước
9Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
10Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thườngBồi thường nhà nước
11Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước
12Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầuBồi thường nhà nước
13Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần haiBồi thường nhà nước
14Trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chínhBồi thường nhà nước