Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúngThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12Bán doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15Hợp nhất doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16Sáp nhập doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phầnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
21Thông báo tạm ngừng kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
22Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
23Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
24Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa ánThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
25Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
26Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
27Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
28Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
29Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lýThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
30Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
31Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
32Giải thể công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
33Thành lập công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lậpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
34Thành lập công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
35Chia, tách công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lậpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
36Chia, tách công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
37Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
38Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp