Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúngThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12Bán doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15Hợp nhất doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16Sáp nhập doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phầnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
21Thông báo tạm ngừng kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
22Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
23Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
24Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa ánThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
25Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
26Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
27Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
28Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
29Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lýThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
30Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
31Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
32Giải thể công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
33Thành lập công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lậpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
34Thành lập công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
35Chia, tách công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lậpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
36Chia, tách công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
37Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
38Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
39Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
40Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
41Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
42Đăng ký thành lập công ty cổ phầnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
43Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
44Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
45Đăng ký thay đổi thành viên hợp danhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
46Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phầnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
47Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp(đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
48Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
49Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chứcThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
50Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nướcThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
51Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kếThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
52Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lêThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
53Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn gópThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
54Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khácThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
55Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tíchThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
56Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khácThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
57Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
58Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
59Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
60Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yếtThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
61Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuếThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
62Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
63Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
64Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
65Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
66Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
67Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúngThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
68Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
69Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
70Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
71Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
72Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
73Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
74Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
75Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
76Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
77Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
78Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
79Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
80Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phầnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
81Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
82Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
83Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạnThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
84Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
85Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
86Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
87Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
88Thông báo tạm ngừng kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
89Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
90Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
91Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
92Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa ánThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
93Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
94Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
95Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
96Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
97Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
98Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
99Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
100Giải thể công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
101Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
102Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hộiThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
103Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấuThành lập và hoạt động của doanh nghiệp