Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
2Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN).Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
3Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
4Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự ánĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
5Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự ánĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
6Xác nhận chuyên giaĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
7Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quảnĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
8Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lạiĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
9Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứngĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
10Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng nămĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài