Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
2Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
3Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự ánĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
4Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự ánĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
5Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quảnĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
6Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ  các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quảnĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
7Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
8Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
9Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
10Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quảnĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
11Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quảnĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
12Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quảnĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
13Xác nhận chuyên giaĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài