Đấu thầu
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
2Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tưĐấu thầu
3Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
4Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
5Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
6Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
7Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
8Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Đấu thầu
9Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Đấu thầu
10Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Đấu thầu
11Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tưĐấu thầu
12Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tưĐấu thầu
13Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
14Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
15Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu
16Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư (chỉ áp dụng đối với cấp tỉnh)Đấu thầu
17Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A,B,C do Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh lập Đấu thầu
18Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án Đấu thầu
19Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án Đấu thầu
20Công bố dự án Đấu thầu
21Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công Đấu thầu
22Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư Đấu thầu
23Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Đấu thầu
24Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Đấu thầu
25Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Đấu thầu
26Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tưĐấu thầu
27Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
28Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
29Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợĐấu thầu
30Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaĐấu thầu
31Lựa chọn nhà thầu qua mạngĐấu thầu
32Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
33Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấnĐấu thầu
34Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Đấu thầu
35Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Đấu thầu
36Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấnĐấu thầu
37Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoáĐấu thầu
38Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuậtĐấu thầu
39Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
40Phê duyệt danh sách ngắnĐấu thầu
41Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầuĐấu thầu
42Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuĐấu thầu
43Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuĐấu thầu
44Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuĐấu thầu
45Làm rõ hồ sơ dự thầuĐấu thầu
46Mở thầuĐấu thầu
47Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắnĐấu thầu
48Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
49Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
50Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
51Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
52Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
53Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
54Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
55Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
56Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
57Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Đấu thầu
58Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạngĐấu thầu
59Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
60Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
61Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
62Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
63Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaĐấu thầu
64Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
65Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
66Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
67Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
68Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
69Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
70Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
71Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
72Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
73Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
74Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
75Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
76Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
77Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
78Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
79Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
80Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
81Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tưĐấu thầu
82Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tưĐấu thầu
83Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
84Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
85Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
86Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
87Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
88Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
89Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu