Đấu thầu
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
2Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
3Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
4Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
5Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
6Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
7Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
8Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Đấu thầu
9Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạngĐấu thầu
10Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
11Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
12Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
13Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
14Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaĐấu thầu
15Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
16Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
17Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
18Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
19Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
20Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
21Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
22Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
23Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
24Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
25Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
26Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
27Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
28Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
29Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
30Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
31Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tưĐấu thầu
32Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tưĐấu thầu
33Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tưĐấu thầu
34Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
35Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
36Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đấu thầu
37Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
38Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
39Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
40Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu