Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
2Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
4Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chiaThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
5Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã táchThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
6Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhấtThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
7Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhậpThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
8Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
10Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
11Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
12Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
13Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
14Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
15Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
16Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
17Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
18Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
19Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
20Đăng ký liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
21Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
22Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
23Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chiaThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
24Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã táchThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
25Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhấtThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
26Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhậpThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
27Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
28Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
29Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
30Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
31Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
32Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
33Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
34Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
35Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
36Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
37Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã