Tư pháp
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Yêu cầu trợ giúp pháp lýTư pháp
2Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýTư pháp
3Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lýTư pháp
4Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
5Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
6Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
7Trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
8Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
9Giải quyết khiếu nại lần đầu về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
10Giải quyết khiếu nại lần hai về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
11Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchTư pháp
12Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchTư pháp
13Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcTư pháp
14Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápTư pháp
15Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápTư pháp
16Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sảnTư pháp
17Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sảnTư pháp
18Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sảnTư pháp
19Cấp bản sao từ sổ gốcTư pháp
20Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnTư pháp
21Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Tư pháp
22Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnTư pháp
23Công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phốTư pháp
24Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
25Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiTư pháp
26Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiTư pháp
27Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiTư pháp
28Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiTư pháp
29Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiTư pháp
30Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp
31Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộcTư pháp
32Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiTư pháp
33Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiTư pháp
34Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)Tư pháp
35Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp
36Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoàiTư pháp
37Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiTư pháp
38Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)Tư pháp
39Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)Tư pháp
40Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giảiTư pháp
41Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thườngTư pháp
42Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
43Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thườngTư pháp
44Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
45Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầuTư pháp
46Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần haiTư pháp
47Trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp
48Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoàTư pháp
49Cấp bản sao trích lục hộ tịchTư pháp