Nội vụ
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpNội vụ
2Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpNội vụ
3Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpNội vụ
4Công nhận ban vận động thành lập hộiNội vụ
5Thủ tục thành lập hộiNội vụ
6Thủ tục phê duyệt điều lệ hộiNội vụ
7Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hộiNội vụ
8Thủ tục đổi tên hộiNội vụ
9Thủ tục hội tự giải thểNội vụ
10Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thườngNội vụ
11Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹNội vụ
12Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹNội vụ
13Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹNội vụ
14Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi , bổ sung) quỹNội vụ
15Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹNội vụ
16Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt độngNội vụ
17Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹNội vụ
18Thủ tục đổi tên quỹNội vụ
19Thủ tục quỹ tự giải thểNội vụ
20Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhNội vụ
21Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhNội vụ
22Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hànhNội vụ
23Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hànhNội vụ
24Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhNội vụ
25Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sởNội vụ
26Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhNội vụ
27Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáoNội vụ
28Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyệnNội vụ