Kế hoạch - Đầu tư
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Kế hoạch - Đầu tư
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Kế hoạch - Đầu tư
3Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Kế hoạch - Đầu tư
4Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
5Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
6Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
7Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
8Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)Kế hoạch - Đầu tư
10Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
11Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
12Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
13Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
14Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
15Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
16Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
17Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
18Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
19Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
20Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
21Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
22Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
23Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
24Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
25Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
26Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợKế hoạch - Đầu tư
27Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaKế hoạch - Đầu tư
28Lựa chọn nhà thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
29Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch - Đầu tư
30Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Kế hoạch - Đầu tư
31Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Kế hoạch - Đầu tư
32Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Kế hoạch - Đầu tư
33Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấnKế hoạch - Đầu tư
34Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoáKế hoạch - Đầu tư
35Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuậtKế hoạch - Đầu tư
36Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch - Đầu tư
37Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắnKế hoạch - Đầu tư
38Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầuKế hoạch - Đầu tư
39Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYCKế hoạch - Đầu tư
40Thủ tục làm rõ HSMT, HSYCKế hoạch - Đầu tư
41Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuKế hoạch - Đầu tư
42Làm rõ hồ sơ dự thầuKế hoạch - Đầu tư
43Mở thầuKế hoạch - Đầu tư
44Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắnKế hoạch - Đầu tư
45Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuKế hoạch - Đầu tư
46Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch - Đầu tư
47Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn Kế hoạch - Đầu tư
48Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
49Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
50Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
51Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
52Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
53Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
54Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Kế hoạch - Đầu tư
55Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạngKế hoạch - Đầu tư
56Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
57Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
58Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
59Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
60Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaKế hoạch - Đầu tư
61Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
62Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
63Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
64Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
65Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
66Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
67Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
68Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
69Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
70Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
71Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
72Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư
73Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
74Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
75Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
76Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
77Đăng ký hợp tác xã.Kế hoạch - Đầu tư
78Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
79Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
80Đăng ký khi hợp tác xã chiaKế hoạch - Đầu tư
81Đăng ký khi hợp tác xã táchKế hoạch - Đầu tư
82Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấtKế hoạch - Đầu tư
83Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhậpKế hoạch - Đầu tư
84Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)Kế hoạch - Đầu tư
85Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)Kế hoạch - Đầu tư