Kế hoạch - Đầu tư
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
3Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư
4Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
6Đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
7Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
8Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
9Đăng ký khi hợp tác xã chiaKế hoạch - Đầu tư
10Đăng ký khi hợp tác xã táchKế hoạch - Đầu tư
11Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấtKế hoạch - Đầu tư
12Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhậpKế hoạch - Đầu tư
13Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)Kế hoạch - Đầu tư
14Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)Kế hoạch - Đầu tư
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Kế hoạch - Đầu tư
16Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Kế hoạch - Đầu tư
17Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Kế hoạch - Đầu tư
18Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
19Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
20Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
21Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
22Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
23Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)Kế hoạch - Đầu tư
24Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
25Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
26Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
27Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
28Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
29Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
30Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
31Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
32Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
33Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
34Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
35Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
36Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tưKế hoạch - Đầu tư
37Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
38Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
39Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Kế hoạch - Đầu tư
40Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợKế hoạch - Đầu tư
41Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaKế hoạch - Đầu tư
42Lựa chọn nhà thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
43Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch - Đầu tư
44Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Kế hoạch - Đầu tư
45Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Kế hoạch - Đầu tư
46Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Kế hoạch - Đầu tư
47Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấnKế hoạch - Đầu tư
48Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoáKế hoạch - Đầu tư
49Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuậtKế hoạch - Đầu tư
50Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch - Đầu tư
51Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắnKế hoạch - Đầu tư
52Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầuKế hoạch - Đầu tư
53Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYCKế hoạch - Đầu tư
54Thủ tục làm rõ HSMT, HSYCKế hoạch - Đầu tư
55Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuKế hoạch - Đầu tư
56Làm rõ hồ sơ dự thầuKế hoạch - Đầu tư
57Mở thầuKế hoạch - Đầu tư
58Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắnKế hoạch - Đầu tư
59Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầuKế hoạch - Đầu tư
60Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch - Đầu tư
61Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn Kế hoạch - Đầu tư
62Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
63Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
64Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
65Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
66Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
67Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnKế hoạch - Đầu tư
68Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Kế hoạch - Đầu tư
69Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạngKế hoạch - Đầu tư
70Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
71Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
72Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
73Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngKế hoạch - Đầu tư
74Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaKế hoạch - Đầu tư
75Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
76Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
77Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
78Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
79Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
80Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
81Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
82Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
83Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
84Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư
85Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưKế hoạch - Đầu tư