Kế hoạch - Đầu tư
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
2Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch - Đầu tư
3Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
4Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
5Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
6Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhKế hoạch - Đầu tư
7Đăng ký thành lập hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
8Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
9Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
10Đăng ký khi hợp tác xã chiaKế hoạch - Đầu tư
11Đăng ký khi hợp tác xã táchKế hoạch - Đầu tư
12Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấtKế hoạch - Đầu tư
13Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhậpKế hoạch - Đầu tư
14Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Kế hoạch - Đầu tư
15Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
16Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
17Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
18Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
19Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
20Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)Kế hoạch - Đầu tư
21Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
22Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
23Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Kế hoạch - Đầu tư
24Giải thể tự nguyện hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
25Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư