STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiLĩnh vực Tư pháp
2Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nước
3Phục hồi danh dựBồi thường nhà nước
4Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nước
5Xác định cơ quan giải quyết bồi thườngBồi thường nhà nước
6Phục hồi danh dựBồi thường nhà nước
7Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
8Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
9Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
10Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
11Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
12Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
13Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
14Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sưTrợ giúp pháp lý
15Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiKinh doanh khí
16Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiKinh doanh khí
17Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiKinh doanh khí
18Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
19Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
20Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNGKinh doanh khí
21Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGKinh doanh khí
22Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGKinh doanh khí
23Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGKinh doanh khí
24Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
25Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
26Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí
27Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGKinh doanh khí
28Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGKinh doanh khí
29Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGKinh doanh khí
30Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiKinh doanh khí