STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn Kế hoạch - Đầu tư
2Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
3Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
4Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
5Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
6Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
7Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
8Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
9Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
10Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
11Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
12Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tưĐấu thầu
13Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaĐấu thầu
14Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
15Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
16Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
17Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngĐấu thầu
18Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạngĐấu thầu
19Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Đấu thầu
20Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
21Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
22Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
23Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
24Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
25Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
26Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấnĐấu thầu
27Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnQuản lý quy hoạch và xây dựng
28Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệQuản lý quy hoạch và xây dựng
29Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnQuản lý quy hoạch và xây dựng
30Cấp giấy phép xây dựng đối với dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt)Quản lý quy hoạch và xây dựng