Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH
Lĩnh vực:
Kết quả:
Phê duyệt vào Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH
Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Quy trình:

- Bước 1:

Tổ TK&VV gửi Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm hồ sơ vay vốn của các tổ viên trình UBND cấp xã.

- Bước 2:

UBND cấp xã xem xét, xác nhận và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH.

- Bước 3:

Tổ TK&VV nhận kết quả từ UBND xã

Lệ phí:

Không

Thời gian:
Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi một số điểm của văn bản số 316/NHCS-KH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo.

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi.

Địa điểm tiếp nhận:

UBND xã.

Biểu mẫu đính kèm: