Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay đối với Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình
Lĩnh vực:
Kết quả:

Thông báo phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).                                             

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:   

+  Người vay:

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên, bản chính.

* Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học đối với HSSV năm đầu (bản sao có công chứng): 01 liên.

+ Đối với Tổ TK&VV:

* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên

- Số lượng hồ sơ: như trên.

Quy trình:

- Bước 1:

+ Người vay phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản sao) gửi cho Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Bước 2:

+ Tổ TK&VV nhận được hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu hồ sơ vay vốn chưa đúng thì hướng dẫn người vay lập lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.

+ Tại UBND cấp xã, xác nhận hộ vay thuộc đối tượng được vay vốn và đang cư trú hợp pháp tại xã và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD).

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp tại trụ sở NHCSXH cấp huyện để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

- Bước 3:

+ NHCSXH cấp huyện nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn. Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.

- Bước 4:

+ UBND cấp xã thông báo đến tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã để tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV. Tổ TK&VV thông báo đến người vay kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Cách thức thực hiện:

- Người vay nộp hồ sơ trực tiếp đến tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Lệ phí:

Không

Thời gian:
- Không quy định.
Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 31/1999/QH10 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2000.

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của  Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV.

- Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề.

- Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 về việc hướng dẫn qui trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV.

- Văn bản số 698/NHCS-TD ngày 24/4/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi các mẫu biểu trong thủ tục cho vay của chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động.

- Văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 của Tổng giám đốc về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận.

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay.

Địa điểm tiếp nhận:

Tổ TK&VV nơi người vay sinh sống.

Biểu mẫu đính kèm: