Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở.

Đối tượng áp dụng:

Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

Số lượng hồ sơ: 01 (một).

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng.

- Bước 2: Giám đốc cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Cách thức thực hiện:

Nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lệ phí:
Thời gian:

Không quy định thời gian

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Địa chỉ: Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có