Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Lĩnh vực:
Kết quả:

Quyết định đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối tượng áp dụng:

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:  Văn bản đề nghị đổi tên.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi văn bản đề nghị đổi tên đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện.

Lệ phí:
Thời gian:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Địa chỉ: Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có