Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký lại mẫu con dấu
Lĩnh vực:
Kết quả:

Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và chức danh nhà nước.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

* Thủ tục chung:  Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

* Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

* Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký lại của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu trong đó nêu rõ lý do;

- Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

* Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu được cấp trước đó.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại tại trụ sở tiếp công dân Đội 3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả và trao cho tổ chức, cá nhận đến đăng ký mẫu con dấu mới.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ .

Bước 3: Nhận mẫu con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả mẫu con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho tổ chức đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Lệ phí:
Thời gian:

* Tiếp nhận hồ sơ vào Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần.

* Trả kết quả vào Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần

Hẹn trả kết quả sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 44/2017 ngày 20/10/2017 quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

- Quyết định số 296-QĐ/TW ngày 30/3/2010 của Ban chấp hành Trung ương về mẫu dấu của tổ chức Đảng.

Địa điểm tiếp nhận:

Đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, CCHT, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Đội 3) - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có